1 ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle concepten, offertes, aanbiedingen en andere overeenkomsten tussen Typify en de opdrachtgever.

1.2 Afwijkende voorwaarden gelden slechts dan indien deze uitdrukkelijk door Typify schriftelijk zijn vastgelegd.

2 OFFERTE

2.1 Typify biedt de opdrachtgever vrijblijvend een offerte aan. Een akkoord aan een offerte geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en Typify. Zowel de opdrachtgever als Typify dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die de offerte met zich meebrengen.

3 ONTWIKKELING PRODUCTEN

3.1 Bij de ontwikkeling van een website wordt uitgegaan van het concept waarmee de opdrachtgever akkoord gegaan is.

3.2 De voortgang van de ontwikkeling van een product is afhankelijk van de aanlevering van materiaal door de opdrachtgever t.b.v. het product.

3.3 Tijdens de ontwikkeling van een website wordt de opdrachtgever online voortdurend op de hoogte gehouden van de vorderingen zodat wijzigingen en/of toevoegingen direct kunnen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de site. Hierbij gaat Typify uit van de billijkheid en redelijkheid van de opdrachtgever, waarmee wordt bedoeld dat niet al te veel kan worden afgeweken van het concept en dat er een limiet is aan het aantal wijzigingen dat tijdens de ontwikkeling kan worden doorgevoerd.

4 OPLEVERING

4.1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product, bijvoorbeeld het ontwerpen en ontwikkelen en tevens het uploaden van een website naar de serverruimte van de opdrachtgever. Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de opdrachtgever aan Typify. Typify kan alleen dan een website naar de serverruimte van de opdrachtgever uploaden als de opdrachtgever Typify voorziet van de technische informatie van diens host.

5 COPYRIGHT

5.1 Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van Typify.

5.2 Typify is niet verantwoordelijk voor de inhoud -tekstueel en visueel- die in opdracht van een opdrachtgever op een website wordt geplaatst. Derhalve kan zij nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve gevolgen aan het adres van de opdrachtgever en/of derden.

5.3 Typify behoudt zich het recht voor informatie en/of (foto)materiaal van negatieve opdrachtgevers t.b.v. websites en andere producten te weigeren, indien dit naar eigen inzicht gevolgen zou kunnen hebben voor derden.

6 VERTROUWELIJKE INFORMATIE

6.1 Typify zal alle informatie van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen. Typify zal nooit informatie van de opdrachtgever doorspelen aan derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven.

7 BETALING

7.1 Typify hanteert, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen, een betalingstermijn van 14 dagen.

7.2 Indien de betalingstermijn wordt overschreden zal 1% administratiekosten in rekening worden gebracht per verstreken termijn, waarbij elke termijn als een volle wordt gerekend.

8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Typify zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Typify mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Typify voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

8.2 Typify is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de diensten die Opdrachtgever rechtstreeks betrekt van derden en die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening van Typify zoals leveranciers van hardware, internetconnectie en back-office systemen.

8.3 Typify is niet aansprakelijk voor een onjuiste werking van Programmatuur als gevolg van updates aan infrastructuren, platformen en webbrowsers.

8.4 geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Typify slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

8.5 De aansprakelijkheid van Typify is daarom beperkt tot de vergoeding welke Typify in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Voor Overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal de vergoeding over de laatste zes maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan dertigduizend euro (€ 30.000,00).

8.6 Voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet door Typify of haar leidinggevenden.